نوع سایت: سایت گردشگری

آدرس سایت: ghasedakgasht.com

امتیاز در جی تی متریکس: B (86%)

امکانات و تکنولوژی های به کار رفته:

html5css3crossjqueryresponsive-designphpmysqljsdeliver